VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úterý, 07 Červen 2011 00:00 Správce
Tisk

AŽ DO ODVOLÁNÍ JSOU VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA.

1.   Všeobecné ustanovení
1.1.    Dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění vydává společnost mediacity s.r.o. (dále provozovatel), provozovatel worklist.cz a skupiny provázaných serverů tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky na užívání souvisejících elektronických systémů (dále jen VOP)
1.2.    Tyto VOP se aplikují taky na automatizovaná zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství v obchodní činnosti a výroby reklamy.
2.    Právní vztahy
2.1.    Veškeré vztahy se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími právními předpisy.
2.2.    Odchylná ujednání mezi smluvními stranami ve smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.
3.    Definice
•    Elektronické systémy provozovatele (dále ESP) – veškeré online aplikace provozovatele související s pracovní oblastí
•    Uživatel – každá registrovaná osoba na ESP
•    Inzerent –  FO, PO, zprostředkovatelé (personální agentury, mediální, reklamní agentury)
•    Reklamní prostor – jakýkoliv prostor pro reklamu definovaný provozovatelem
4.    Služby provozovatele
•    Inzerce pracovních pozic
•    Multiposting – možnost zadávání inzerce rovněž do zahraničí na rodinu pracovních serverů, na každý zvlášť.
•    Databáze životopisů – prohlížení za účelem nabídky práce
•    Reklamní prostor – možnost pro využití inzerce
•    Online psychometrie -  dotazníky specifikovaným cílovým skupinám
5.    Informace
5.1.    Uživatel a inzerent se zavazuje uvádět výhradně pravdivé informace, za jejich úplnost a správnost nenese provozovatel žádnou odpovědnost
5.2.    Provozovatel si rezervuje právo odmítnout prezentaci
•    V rozporu s právním řádem ČR, dobrými mravy
•    Sexuální podtext
•    Zprostředkování práce za manipulační poplatek ve vztahu inzerent – uživatel
•    Multilevel marketing pracovní pozice
•    Typy reklamních inzerátů: “nabízíme au pair”, “nechte vydělávat internet” nebo “za odměnu udělám”
•    Více pracovních pozic v rámci jednoho inzerátu
•    Nenáležitě vyplněné formuláře
•    Třetích osob
•    Obsahující přímé online odkazy
5.3.    Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat a při nesplněných podmínkách blokovat inzeráty inzerenta, případně úplně zamezit jeho přístup do ESP
5.4.    V případě, že inzerent bude chtít požívat PPC, je oprávněn zaindexovat své inzeráty na doménách, které jsou ve vlastnictví či správě provozovatele pouze s předchozím souhlasem provozovatele. Provozovatel je oprávněn odmítnout, pokud by takový inzerát jakkoli znemožnil provozovateli následné využití systému PPC na příslušné doméně vlastněné či spravované provozovatelem V případě, že inzerent poruší tuto svou povinnost, je provozovatel oprávněn s ním okamžitě ukončit spolupráci a požadovat náhradu vzniklé škody v plné výši.
5.5.    Inzerent nesmí měnit údaje v inzerátu tak, aby se jednalo o změnu pozice.
6.    Manipulace s osobními daty v databázi životopisů
6.1.    Inzerent je povinen zabezpečit, aby z jeho strany došlo k veškerým krokům k ochraně dat z databáze CV před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo odkrytím údajů.
6.2.    Inzerent je oprávněn nakládat s životopisy pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa, bez možnosti zpřístupnění třetím osobám.
6.3.    Inzerent bere na vědomí, že v případě zájmu o zpracování osobních údajů je však povinen získat souhlas subjektu osobních údajů ke zpracování  dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6.4.    V případě, že v důsledku porušení povinností inzerenta a dle tohoto článku vznikne provozovateli škoda, je inzerent povinen tuto škodu provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany provozovatele vyzván.
7.    Zpracování inzerátů, objednávka, odměna
7.1.    Informace zadané inzerentem nebo uživatelem budou zpřístupněny do 8 hodin. Pokud se jedná o registraci inzerenta nebo uživatele, provozovatel si vyhrazuje právo na jejich ověření max. 3 dny.
7.2.    Objednávky provozovatel přijímá automatizovaným funkčním modulem ve funkcionální části inzerenta. Veškeré služby jsou předplacené, tzn., že inzerent má umožněno používat ESP až po uskutečněné platbě.
7.3.    Provozovat si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do 7 dnů od jejího obdržení bez udání důvodu.
7.4.    Provozovateli náleží odměna definována v přístupu do ESP inzerenta, odměna je splatná předem.
7.5.    Inzerent nemá nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.
8.    Zprostředkování služeb provozovatele třetím osobám
8.1.    Inzerent je povinně používat služeb provozovatele výlučně pro svou potřebu a potřeby svých inzerentů
8.2.    Zprostředkovatel nesmí zprostředkovávat prodej pozic třetím osobám
8.3.    Mediální zprostředkovatel může vykonávat svou činnost jenom na základě zvláštní smlouvy s provozovatelem
9.    Odpovědnost za škodu
9.1.    Provozovatel je povinen prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení, a to minimálně po dobu, po kterou trval výpadek.
9.2.    Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení provozovatele, nebo v případě pirátského útoku na ESP.
10.    Autorská práva
10.1.    Inzerent je v plném rozsahu odpovědný za zveřejněný obsah a formáty a s tým souvisejícími povinnostmi v oblasti ochrany autorských práv. Provozovatel nenese v této věci žádnou odpovědnost.
10.2.    V případě, že provozovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení inzerentem jakákoli škoda, zavazuje se ji inzerent nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany provozovatele vyzván.
10.3.    Inzerent není oprávněn užívat ESP nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování. Rovněž jsou zakázány zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany uživatelů.
10.4.    Materiály z ESP jsou pouze pro soukromé účely, musí být s nimi nakládáno dle standardů OOÚ.
11.    Soud
11.1.    Provozovatel a inzerent činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud provozovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud provozovatele.
12.    Data, ochrana osobních údajů
12.1.    Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EHS.
12.2.    Osobní údaje poskytnuté jí uživatelem při užívání elektronických systémů provozovatele, nebude prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez souhlasu uživatele.
12.3.    Provozovateli nevyplývá ze zákona povinnost registrace na Úřadě pro ochranu osobních údajů, protože nijak osobní údaje nezpracovává, jenom je zpřístupňuje zaměstnavatelům a zprostředkovatelům.
13.    Korespondenční údaje

mediacity s.r.o.
Prokopova 13
13000 Praha
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


14.    Závěrečné ustanovení
Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit.

AŽ DO ODVOLÁNÍ JSOU VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA.
TOTO USTANOVENÍ MÁ PŘEDNOST PŘED JAKÝMKOLIV SOUVISEJÍM ZNĚNÍM V TEXTU.

Aktualizováno Pondělí, 07 Prosinec 2015 20:17